Przy badaniu technicznym pojazdów w naszej stacji Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Dworskiego 106 - 10 Litrów gazu lub 5 Litrów etyliny lub 5 Litrów oleju napędowego - GRATIS !!!
 
CENNIK PALIW
  5,00 PLN  

4,99

PLN   1,91 PLN

STRONA GŁÓWNA » ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-10-01 21:59

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Przemyślu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Przemyślu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

Ofertę na badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 należy przesłać na adres:

 

Rada Nadzorcza PKS Przemyśl Spółka z o.o. ul. Czarnieckiego 4, 37-700 Przemyśl, lub przesłać na e-mail: pks_przemysl@onet.pl

 

do dnia 20 października 2019 r.

 

Oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 1.  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
 2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
 3. Udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu poinformowania Rady o wynikach badania sprawozdania finansowego za rok 2019.
 4. W razie potrzeby udział biegłego rewidenta w Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe PKS Przemyśl Spółka z o.o. za rok  2019 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem posiedzenia będą sprawy finansowe Spółki.
 5. Przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej informacji (w formie listów intencyjnych) sporządzanych dla Zarządu Spółki o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

 Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, w tym o:
  1. formie prowadzonej działalności,
  2. wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
  3. wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  4. liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 2. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 3. Oświadczenie o gotowości do uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i posiedzeniu Rady Nadzorczej poświęconemu omówieniu opinii z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.
 5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 6. Wskazanie metod i terminów przeprowadzenia badania sprawozdania.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyłonienia oferenta w każdym czasie i bez podania przyczyn.