Przy badaniu technicznym pojazdów w naszej stacji Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Dworskiego 106 - 10 Litrów gazu lub 5 Litrów etyliny lub 5 Litrów oleju napędowego - GRATIS !!!
 
 Od 24.05.2014 r. nowa linia pośpieszna: Przemyśl - Zielona Góra (przez Wrocław, Legnicę, Głogów) -
 
CENNIK PALIW
  5,25 PLN  

4,99

PLN   2,52 PLN

STRONA GŁÓWNA

 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  2018-12-13 16:05

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

   

  Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu

   

  ogłasza

   

  PRZETARG USTNY

   

  na sprzedaż kompleksu nieruchomości (użytkowanie wieczyste) położonych w Dynowie gmina Dynów,
  powiat rzeszowski, woj. podkarpackie
  działek Nr 5100/11 i Nr 2048/13 oraz działki Nr 2048/12; Księgi Wieczyste Nr RZ2Z/00040332/1, RZ2Z/00035327/5
  wraz z prawem własności posadowionych na nich: budynek dworca autobusowego,
  utwardzone podjazdy i miejsca postojowe dla samochodów komunikacji zbiorowej.

   

  Cena wywoławcza 525 000,- zł
  (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

  Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki,
  ul. Dworskiego 106, 37-700 Przemyśl.

   

   

  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r. wadium w wysokości 3% wartości netto bezpośrednio na konto BGŻ o/ Przemyśl 95 2030 0045 1110 0000 0090 8740  lub w kasie Spółki.

  Za datę uiszczenia wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego j/w.

  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

  Wadium wniesione przez osobę:

   

  1) która nie wygra przetargu zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odpowiednio:

  a) odwołania przetargu,
  b) zamknięcia przetargu,
  c) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

  2) która przetarg wygra zostanie zatrzymane i zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz sprzedawcy.

   

  Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.

  Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego.

  Osoby biorące udział w przetargu winne zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości.

  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

  Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Po ustaniu zgłaszania postąpień i trzykrotnego wywołania najwyższej ceny nastąpi zamknięcie przetargu a następnie ogłoszenie danych podmiotu, który przetarg wygrał.

  Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

  Bliższych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu zasięgnąć można  w PKS Przemyśl sp. z o.o. w Przemyślu, ulica Dworskiego 106, pokój nr 109 lub  telefonicznie  pod numerem 16 678 60 95.

  Ogłaszający dopuszcza możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn w trybie właściwym do jego ogłoszenia.

   

 • Zebranie Udziałowców

  2018-11-28 07:45

  OGŁOSZENIE !!!

   

  Zapraszamy Udziałowców na zebranie z Panem Mariuszem Franków
  w dniu 29.11.2018 r. o godz. 10.30.
  Zebranie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali obok dyspozytorni.
  Tematem spotkania będzie dyskusja odnośnie propozycji przedstawionej
  przez Pana Mariusza Franków.

   

   

   

 • spotkanie z inwestorem

  2018-11-14 08:50

  Informacja dla Udziałowców PKS Przemyśl Sp. z o.o.

  Informujemy, że w dniu 15.11.2018 r. o godz 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Dworskiego 106,
  w sali obok dyspozytoni odbędzie sie spotkanie Udziałowców Przedsiębiorstwa
  Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu z panem Januszem Fudała
  w sprawie możliwości inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych Spółki.

 • podwyżka cen biletów

  2018-10-15 09:10

  Ogłoszenie !!!

  PKS Przemyśl Sp. z o.o. informuje, że od 15 października 2018 r.
  wprowadza
  podwyżkę cen biletów jednorazowych na wszystkich kierunkach,
  a od 01 listopada 2018 r podwyżkę cen biletów miesięcznych.

 • Praca dla kierowców w PKS Przemyśl

  2018-06-06 14:33

   

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przemyślu Sp. z o.o. poszukuje kandydatki / kandydatów na stanowisko: kierowcy z kat. D
  do wykonywania połączeń na trasach krajowych i międzynarodowych.

   

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w regionie
  • pakiet świadczeń socjalnych
  • możliwość zatrudnienia na pełny etat lub 1/2 etatu
  • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • bezpłatne przejazdy dla członków rodziny pracownika

   

  Wymagania:

  • wysoka kultura osobista
  • doświadczenie zawodowe /w przypadku braku doświadczenia zawodowego istnieje możliwość przeszkolenia/

   

  CV z dopiskiem „Praca - kierowca” prosimy przesłać na e-mail: pks_przemysl@onet.pl  lub kontaktować się pod nr tel.
  16 678 60 95  /dni robocze w godz.07:00-15:00/.

   

Strony: