Przy badaniu technicznym pojazdów w naszej stacji Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Dworskiego 106 oraz ul. Lwowskiej 24 - 10 Litrów gazu lub 5 Litrów etyliny lub 5 Litrów oleju napędowego - GRATIS !!!
 
 Od 24.05.2014 r. nowa linia pośpieszna: Przemyśl - Zielona Góra (przez Wrocław, Legnicę, Głogów) -
 
CENNIK PALIW
  4,26 PLN  

4,39

PLN   1,83 PLN

STRONA GŁÓWNA » OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2017-07-20 16:59

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Przemyślu

 

ogłasza

 

PRZETARG USTNY

 

na sprzedaż kompleksu nieruchomości (użytkowanie wieczyste) położonych w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 24,

 

działek Nr 138 i Nr 139 o powierzchni 6 437m2; Księgi Wieczyste Nr PR1P/00064871/2, PR1P/00099270/3 wraz z prawem własności posadowionych na nich budynkach:
1) budynek usługowy wielofunkcyjny wykorzystywany na potrzeby Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów oraz warsztat naprawczy,
2) budynek Stacji Paliw wraz z urządzeniami ( dystrybutory, zbiorniki, instalacje ). Kompleks stanowiący przedmiot przetargu zlokalizowany jest na terenie objętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.

 

Cena wywoławcza 2 500 000,- zł
(słownie :dwa miliony pięćset tysięcy złotych )

 

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Przetarg odbędzie się dnia 26.07.2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Dworskiego 106, 37-700 Przemyśl.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 25.07.2017 r. wadium w wysokości 3 % wartości netto bezpośrednio na konto BGŻ o/ Przemyśl 95 2030 0045 1110 0000 0090 8740 lub w kasie Spółki.

Za datę uiszczenia wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego j/w.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez osobę:

 

1) która nie wygra przetargu zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odpowiednio:

a) odwołania przetargu,
b) zamknięcia przetargu,
c) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

 

2) która przetarg wygra zostanie zatrzymane i zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz sprzedawcy.

 

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.

Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego.

Osoby biorące udział w przetargu winne zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Po ustaniu zgłaszania postąpień i trzykrotnego wywołania najwyższej ceny nastąpi zamknięcie przetargu a następnie ogłoszenie danych podmiotu, który przetarg wygrał.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Bliższych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu zasięgnąć można w PKS Przemyśl sp. z o.o. w Przemyślu, ulica Dworskiego 106, pokój nr 109 lub telefonicznie pod numerem 16 678 60 95.